Genoeg gelezen?

Onderteken de petitie!

Hoe zijn wij gekomen tot de petitie

In 2011 besluit het bestuur van de Stichting VSNON om basisschool de Zwaan te sluiten. De Zwaan komt tegen dit besluit in verweer, waarop het bestuur het besluit intrekt en een proces van heroverweging start. Dit resulteert eind 2012 in het besluit om niet de Zwaan, maar basisschool de Berkel te sluiten. Ook deze beslissing levert een storm van protesten op maar het bestuur zet door.

Op 23 april jl. verschijnt een brief met daarin de wijze waarop de klassen worden herverdeeld over de twee resterende basisschoollocaties. Een herverdeling die neerkomt op splitsing van de huidige basisschool de IJssel. Wij zijn onthutst over deze gang van zaken. Eerst zou de Zwaan worden gesloten, toen de Berkel en nu wordt de IJssel gesplitst. Als dat aantoonbaar het verstandigste besluit is dan zullen wij ons er bij neer leggen. Maar omdat het besluit zulke ingrijpende gevolgen heeft voor onze school en onze kinderen, willen we weten waarom dit in de ogen van het bestuur nodig is.

Met een aantal ouders besloten we ons daarom in de materie te gaan verdiepen. Veel te laat, is ons door sommigen verweten, en zij hebben gelijk. Wij zijn pas in actie gekomen toen duidelijk werd dat het veranderingsproces onze school direct ging treffen. Tot dat moment zagen we geen reden om aan het proces en de gemaakte keuzes te twijfelen. We gaven ons vertrouwen en hoopten dat het goed zou komen. Pas toen wij merkten dat het niet goed kwam met onze school, werden we echt wakker. Zo is het op de Zwaan en de Berkel ook gegaan.

Toen we ons eenmaal in de materie gingen verdiepen, groeiden onze verbazing en onrust snel. Want de onderbouwing van het besluit bleek zeer mager en alternatieven leken niet goed onderzocht. Met het voorgenomen besluit wordt binnen alledrie de gemeenschappen heel veel onrust gecreëerd, terwijl onduidelijk is of het ook echt de financiële problemen van de stichting gaat oplossen. Sterker nog, de gekozen oplossing draagt grote (ook financiële) risico’s in zich die onvoldoende in beeld lijken te zijn. Staan we binnenkort niet alsnog voor een faillissement? Wat we willen is hierin gerustgesteld worden. Met transparante en complete informatieverstrekking. Bij dit soort ingrijpende besluiten mag je verwachten dat er een uitgebreide onderbouwing is die ook extern verifieerbaar is. Maar die onderbouwing is er niet of het bestuur kiest ervoor om het niet te delen.

Het bestuur is bezig om een traject in te zetten dat zorgt voor verlies van een school en een lange periode van onrust voor alledrie de gemeenschappen. Als wij de beschikbare feiten bestuderen dan kunnen wij, net als eerder de Berkel en de Zwaan, niet anders concluderen dan dat er sprake is van drie gezonde, toekomstbestendige basisscholen. En toch kiest het bestuur ervoor om één van de drie scholen te sluiten. Het is maar zeer de vraag of de aanmeldingen in de komende jaren zo terug zullen gaan lopen als het bestuur beweert. De landelijke trend is juist dat vrije scholen tegen de demografische cijfers in groeiende zijn. Door nu een school te sluiten ontneemt het bestuur het vrije school onderwijs in Zutphen mogelijkheden voor flexibiliteit en groei en creëert zij zelf de situatie die wordt gevreesd. Nieuwe aanmeldingen zullen moeten worden afgewezen, voor zij-instromers is geen ruimte meer en de klassen zullen overvol zijn. Hiermee zet men een negatieve spiraal in gang. Wij zijn er van overtuigd dat onze scholen juist zouden zijn gegroeid als de energie van de afgelopen twee jaar in positieve PR was gestoken.

Ook over het proces dat tot het besluit heeft geleid, zijn wij bezorgd en teleurgesteld. Na het debacle omtrent mismanagement en de voorgenomen sluiting van de Zwaan, trad een nieuw bestuur aan dat een vertrouwenwekkende start maakte. Echter al snel na het verschijnen van de hoopgevende quickscan is ook dit nieuwe bestuur een echte dialoog met kritische maar bevlogen ouders uit de weg gegaan. Regelmatig wordt geen adequaat antwoord gegeven op vragen ter onderbouwing van het huidige besluit. Veel vragen worden niet, deels of ontwijkend beantwoord. Ook valt op dat dissidente geluiden meermalen zijn genegeerd, bestreden of weggepoetst. In de diverse organen is regelmatig sprake geweest van tegengeluiden, tegenstemmen of het terugtreden van leden. Als dat vaak gebeurt dan is er iets mis in het proces.

Op basis van onze analyse hebben wij vooralsnog geen vertrouwen dat het huidige besluit de toekomst van het vrije school onderwijs in Zutphen veilig stelt. Onze grote zorgen waren voor ons aanleiding om een brief aan het bestuur te schrijven met daarin het dringende verzoek om volledig inzicht te geven in de besluitvorming en het besluit enige tijd uit te stellen. Met als doel te komen tot meer vertrouwen in en draagvlak voor het veranderingsproces. Eenenzeventig ouders hebben deze brief ondertekend en ook de MR IJssel steunde ons verzoek om duidelijkheid. Op deze brief kregen wij onlangs een afwijzende reactie. Op onze vragen werd wederom geen, of een ontwijkend, antwoord gegeven.

Terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar is de hete aardappel steeds doorgeschoven naar een andere school. En op al die plekken lopen betrokken ouders rond die zich niet gehoord voelen in het proces dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De Berkel en de Zwaan zouden nu opgelucht adem kunnen halen omdat de last uiteindelijk vooral bij de IJssel terecht komt. Met name bij de Berkel heerst echter nog steeds veel boosheid en onbegrip. Maar ook vanuit de Zwaan proeven we onbegrip vanwege het gebrek aan onderbouwing en transparantie. Wat de drie schoolgemeenschappen bindt, is de diepe wens dat de ellende stopt en dat er weer gebouwd kan worden aan verbinding en een gezonde toekomst. Dat willen we allemaal. Maar bouwen moet plaatsvinden op een goed fundament. De hete aardappel moet daarom weer terug op de bestuurstafel. Wij willen dat het besluit wordt stilgelegd en dat er deze keer een breed gedragen werkgroep wordt ingesteld met zowel betrokken als kritische ouders van alledrie de scholen, die gebruik makend van alle deskundigheid en kennis die daar is gaat onderzoeken of dit echt het beste en meest toekomstbestendige besluit is. Het op deze manier laten verifiëren van de besluitvorming zou veel goed doen aan het draagvlak voor en het vertrouwen in het veranderingsproces.

Ben je het met ons eens? Teken dan de petitie. En attendeer andere ouders (zo mogelijk ook die uit andere klassen) erop door bijvoorbeeld de mail aan hen door te sturen. Twijfel je nog, raadpleeg dan de achtergrondinformatie op deze website. Ook wanneer je het er niet mee eens bent, vinden we het van belang dat je kennis neemt van onze zorgen. Het is belangrijk genoeg, het gaat immers om onze kinderen en het gezond voortbestaan van onderwijs dat wij allen een warm hart toedragen.

Met vriendelijke groet,

(in alfabetische volgorde)

Anja Zeilstra, Annemarie Vergunst, Arthur Aalsma, Corrie Zwarts, Fred Leffers, Koen van der Hauw, Marc van Lier, Mark Haveman, Nathalie Speksnijder, Peter Schreuder Peters, Renate van der Ree, Rob Gort, Ronald Zeilstra, Stijn van der Ree

Terug naar de vorige pagina