Blijf op de hoogte

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen? Hier kun je je inschrijven.

Resultaten

Eind mei 2013 maakten we een aantal afspraken met het bestuur. Het proces rondom de bouw zou 6 weken worden stilgelegd, en wij zouden de gelegenheid krijgen om informatie in te winnen, en eventueel met nieuwe inzichten te komen. Eind juni, een maand later dus, brachten we onderstaande voorlopige resultaten naar buiten.

Samenvatting, 26 juni 2013

Voor de ongeduldige lezer: ons valt het meest van alles op dat er geen goede onderbouwing bestaat voor het besluit om van 3 naar 2 scholen te gaan. Je zou verwachten dat zo'n belangrijk besluit uitgebreid gedocumenteerd is, maar dat is niet zo. Veel documenten zijn van slechte kwaliteit, of zijn helemaal niet aanwezig.

Daarbij is de manier waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden zorgwekkend. Het meeste gebeurde via werkgroepen van ouders, waarbij expertise soms ontbrak. Er werden ongebruikelijke procedures gevolgd, en we hebben het idee gekregen dat het proces sterk gestuurd werd door de bestuurder.

Kortom: er is wat ons betreft geen enkele reden om een school te sluiten. Wij willen dan ook dat de beslissing wordt opgeschort, en dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de onderbouwing.

Brief aan de Raad van Toezicht

Omdat we vernamen dat de Raad van Toezicht op korte termijn zou besluiten over het verlengen van de aanstelling van de bestuurder, zagen wij ons genoodzaakt de resultaten met spoed bij dit orgaan onder de aandacht te brengen. Lees hier de brief aan de Raad van Toezicht die we op 23 juni hebben verstuurd.

Hieronder vind je een puntsgewijze opsomming van de resultaten.

Bestuur geeft geen onderbouwing en houdt zich niet aan afspraken

 • Bestuurder kan/wil geen goede onderbouwing geven van het besluit waarvoor zij verantwoordelijk is. Investeert hierin niet, laat het aan anderen.
 • Bestuur zou alle informatie delen, maar van de 12 opgevraagde documenten zijn er maar 2 in goede orde verstrekt. Overige documenten zijn niet beschikbaar gesteld of bestaan niet.
 • Er zou ruimte zijn voor nieuwe inzichten, dit werd later expliciet ontkend.
 • In tegenstelling tot de afspraak mochten wij geen berichten plaatsen in de weekbulletins.
 • Eind vorig jaar is vanuit het bestuur een toezegging gedaan snel onderzoek te laten doen naar de luchtkwaliteit op de Valckstraat. Dit onderzoek is niet uitgevoerd, hierdoor zijn kansen gemist om op relatief goedkope wijze het inzicht in de luchtkwaliteit te vergroten.

Tot op heden geen goede onderbouwing gevonden

 • Veel documenten die horen bij een dergelijk besluit zijn er niet of zijn slecht van kwaliteit.
 • Argument dalende leerlingaantallen nooit goed onderzocht. Andere stichtingen vinden de leerlingenaantallen ruim voldoende om drie scholen open te houden.
 • Er is geen toetsing geweest van de financiële onderbouwing.
 • Toenmalige berekeningen lijken niet gebaseerd op de destijds meest recente cijfers die een gunstiger beeld hadden laten zien.
 • Geen tussenresultaten beschikbaar van diverse geformuleerde scenario’s.
 • Geen analyse beschikbaar van verzuimproblematiek en mogelijke oplossingen.
 • Dieserstraat-problematiek / huurvergoedingsdiscussie niet goed onderzocht terwijl dit al jarenlang een grote jaarlijkse verliespost oplevert.
 • Op basis van de beschikbare informatie is er geen noodzaak om zo stevig in te grijpen.

Besluitvorming verliep willekeurig en is niet toetsbaar

 • Besluitvorming gebaseerd op niet onderbouwde aannames waardoor bijvoorbeeld het scenario om drie scholen open te houden nooit goed is doorgerekend.
 • Geen duidelijke probleemformulering, geen heldere criteria en geen toetsbare kaders.
 • Samenstelling werkgroep Toekomst was willekeurig en leden misten specifieke expertise.
 • Chaotisch beslissingsproces, sterk gestuurd door bestuurder.
 • Bij de uiteindelijke keuze van de werkgroep Toekomst heeft één stem het verschil gemaakt. Hierover mocht niet gecommuniceerd worden en er zijn geen notulen van gemaakt. Er waren vooraf géén criteria voor stemming vastgesteld. Aanvankelijk was het doel van dynamische oordeelsvorming juist het bereiken van consensus. Dit is ter plekke losgelaten.

Bestuurskantoor functioneert onvoldoende

 • Weinig know-how (bijvoorbeeld op financieel, onderwijskundig en juridisch gebied).
 • Veel ad hoq beslissingen.
 • Hoge werkdruk, veel ziekteverzuim. De controller is langdurig ziek. Bestuurder overbelast.

Doorzetten besluit is onwenselijk en risicovol

 • Het nu sluiten van een school is ongefundeerd en daarmee immoreel.
 • Ouders voelen dit gebrek aan onderbouwing. Hierdoor dalend vertrouwen in het bestuur. Dit wordt nog versterkt door de rommelige uitvoering en de slechte communicatie.
 • De gevolgen van de uitvoering van het besluit zijn niet onderzocht en niet transparant (bijvoorbeeld eerste klas IJssel, eerste klassen 2014, overvolle scholen). Er is nog steeds geen globale planning voor de komende twee jaar beschikbaar.
 • Groep ouders die latent overweegt om de school te verlaten is veel groter dan de groep direct getroffenen. Daarmee komt de stichting alsnog in de problemen.

Wat willen wij

 • Gesprek met Raad van Toezicht n.a.v. brief
 • Bevriezen uitvoering genomen besluit en daaraan gerelateerde, onomkeerbare beslissingen
 • Opschorting beslissing over verlenging contract bestuurder
 • Onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming en de onderbouwing. Alleen een school sluiten als is aangetoond dat dat echt nodig is.
 • Overgang naar een andere stichting onderzoeken.