Blijf op de hoogte

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen? Hier kun je je inschrijven.

Eerdere nieuwsbrieven

Lees hier de nieuwsbrieven die we tot nu toe hebben verzonden.

Nieuws

Lees hier de nieuwsbrieven die we tot nu toe hebben verzonden.

Hieronder vind je een overzicht van belangrijke gebeurtenissen.

26 april 2014

School met goede leider geeft goede lessen

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt: hoe beter de schoolleiders, des te beter de lessen zijn. En hoe beter het schoolbestuur, hoe beter de schoolleiders.

Zie voor meer informatie onze nieuwsbrief van 25 april of het nieuwsbericht van de onderwijsinspectie.


20 maart 2014

Brief bestuurder was 'net op de grens' geformuleerd

In aanvulling op onze nieuwsbrief van 19 maart en in reactie op vragen die we kregen van ouders willen we nog het volgende melden.

We hebben de brief van de bestuurder, waarin zij ons mede namens het managementteam publiekelijk beschuldigt, aan enkele juristen voorgelegd. De conclusie was dat een aangifte wegens smaad niet kansrijk zou zijn omdat de brief formuleringen bevat die in strafrechtelijk opzicht ‘net op de grens’ zijn opgesteld. Dit betreft met name de laatste twee zinnen van de derde alinea. Door in algemene termen te spreken over enkele personen uit de initiatiefgroepen die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag, spreekt de bestuurder juridisch gezien niemand in persoon aan en ook niet de initiatiefgroepen als geheel. Daardoor zijn bestuurder en managementteam strafrechtelijk moeilijk aanspreekbaar op hun brief, die de dag voor kerst een vervolg kreeg met een brief van de Raad van Toezicht.

Civielrechtelijk zijn er wel goede mogelijkheden omdat de beschuldigingen, als ze niet op feiten gebaseerd zijn, zonder meer onrechtmatig zijn. En dus zouden we bestuurder en managementteam via een kort geding kunnen dwingen hun woorden terug te nemen. We hebben echter besloten dit niet te doen, omdat het veel (negatieve) energie zou kosten en het de gemeenschap niet ten goede zou komen.


19 maart 2014

Samenwerkende initiatiefnemers lichten radiostilte toe

Vandaag hebben we voor het eerst in drie maanden een nieuwsbrief verstuurd.

Vanwaar de radiostilte?

De wijze waarop met onze constructieve inbreng wordt omgegaan, heeft ons geschokt en ontmoedigd. De publiekelijke beschuldigingen die voor de kerst door de bestuurder in onze richting zijn gedaan en de wijze waarop daar (niet) op is gereageerd door zowel de bestuurder als ook diegenen die de bestuurder daarop hadden moeten aanspreken (bijvoorbeeld de MR/GMR), hebben onze grenzen ruim overschreden.

Intussen werd er wederom niet geluisterd naar onze argumenten. Er was ons gevraagd om een tegenbegroting, toen we die leverden werd er niets mee gedaan en werden we beschuldigd van intimidatie.

Dat wij ons stil hebben gehouden, was omdat wij de situatie niet verder wilden laten escaleren. Wij hebben overwogen om aangifte te doen of via een kort geding rectificatie af te dwingen. Veel ouders hebben ons hiertoe aangespoord, ook enkele ouders hebben ons gevraagd dit niet te doen. Gerechtelijke stappen zouden kunnen leiden tot verdere splijting en veel negatieve energie en dat willen we niet.

Hoe nu verder?

Bestuur en Raad van Toezicht van VSNON staan niet open voor enig gesprek of welk argument dan ook. Dat vinden wij niet juist, vooral omdat er niet gezocht wordt naar oplossingen. Maar als iemand de deur niet open wenst te doen dan heeft het geen zin om te blijven aanbellen…

De grove publiekelijke beschuldigingen door de bestuurder aan het adres van de initiatiefgroep, met tot op heden geen enkele onderbouwing of hoor- en wederhoor, zijn gemeld aan de onderwijsinspectie. Zij beraden zich hierover.

Eén van de opties die momenteel wordt onderzocht is het oprichten van een nieuwe vrije school in Zutphen, los van VSNON. Deze nieuwe school, niet te verwarren met de eveneens nieuwe School op de boerderij, zou in augustus 2015 een feit kunnen zijn. Meer informatie hierover volgt op een later moment.


11 december 2013

Informatieavond goed bezocht

Op maandag 9 december hebben we in de grote zaal van de IJssel onze bevindingen gepresenteerd van de afgelopen maanden. De zaal was goed gevuld en de sfeer was respectvol.

De avond werd geopend door Ronald van ’t Hul, die gedurende de avond de voorzittersrol op zich nam. Hij gaf het woord aan Fred Leffers, die een verklaring voorlas waarin de samenwerkende initiatiefnemers zich distantiëren van de ongefundeerde beschuldigingen die de bestuurder op 5 december, zonder hoor en wederhoor, via de officiële kanalen heeft verspreid.

Presentatie

Daarna gaf Ronald het woord aan Arthur Aalsma, die de zaal aan de hand van een diapresentatie meenam in het proces dat we met elkaar in de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. Met als terugkerende constatering dat er geen goede onderbouwing is voor het besluit om een school te sluiten en dat de bezwaren van grote groepen ouders niet serieus zijn genomen.

Rob Gort en Aart Cooiman gingen vervolgens nader in op de twee pijlers onder het besluit:

  1. Teruglopende leerlingenaantallen door bevolkingskrimp
  2. Penibele financiële situatie

Hun bijdragen maakten duidelijk dat deze pijlers het besluit niet kunnen dragen. Zo laat de alternatieve begroting zien dat er geen financiële redenen zijn om een school te sluiten.

Na de pauze ging Arthur Aalsma kort in op de gebrekkige communicatie vanuit het bestuur. Hij sloot af met de wens die we vanuit de initiatiefgroepen nog altijd hebben, namelijk dat we een proces willen naar een gedragen besluit over de toekomst. Maar dat lijkt met het huidige bestuur erg moeilijk te gaan worden.

Geluiden uit de zaal

Zowel tijdens de presentatie als daarna werden er vragen gesteld en meningen gedeeld. Een lid van de voormalige werkgroep Financiën - waarvan wij overigens waarderen dat zij aanwezig waren - stelde een kritische vraag over het krimppercentage waarmee in de alternatieve begroting is gerekend, verwijzend naar de daling van de leerlingaantallen die al plaats heeft gevonden. Hierop kwamen overtuigende antwoorden van de makers van de alternatieve begroting. Zo valt de daling in het afgelopen jaar niet toe te schrijven aan bevolkingskrimp maar aan het door het bestuur ingezette beleid.

De teneur aan het eind van de avond was dat het inhoudelijke verhaal overtuigend was overgekomen en dat het positief is dat ouders van de drie scholen met elkaar samenwerken. Toch was er ook een gevoel van onmacht omdat het bestuur heeft aangegeven niet in gesprek te willen met diegenen die het besluit ter discussie stellen. Uit de zaal kwam nadrukkelijk de vraag: wij voelen ons vertegenwoordigd door jullie en ondersteunen jullie constructieve aanpak, maar wat kunnen wij als ouders zelf nog doen richting inspectie, stichting VSNON, medezeggenschap of anderszins?

Wij zullen daar binnenkort op ingaan.

Daarnaast zijn wij ons aan het beraden op vervolgstappen.


27 november 2013

Samenwerkende initiatiefnemers organiseren algemene informatieavond

De samenwerkende initiatiefnemers van de Zwaan, de Berkel en de IJssel organiseren op maandag 9 december a.s. een algemene informatieavond.

Op deze avond zullen we onze bevindingen presenteren van de afgelopen maanden. Belangrijk onderwerp zal onze alternatieve begroting zijn, waarmee we laten zien dat het openhouden van drie basisscholen goed mogelijk is.

Na onze presentatie krijgt het bestuur de gelegenheid te reageren.

Nadrukkelijk vermelden we dat dit een algemene avond is. We nodigen daarom ook het bestuur, het managementteam, de leraren en verder iedereen die interesse heeft van harte uit om te komen.

Waar en wanneer?

Datum: maandag 9 december 2013
Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: de grote zaal van De IJssel (Henri Dunantweg 4, 7201 EV)

Voorlopig programma

20.00 – 20.45 presentatie van onze bevindingen
20.45 – 21.00 ruimte voor reactie bestuur
21.00 – 21.15 even pauze
21.15 – 22.00 gelegenheid tot het stellen van vragen

Meer informatie

Voor vragen over deze avond kun je contact opnemen via info@vooronzevrijescholen.nl


17 november 2013

Bestuur neemt de tijd voor bestuderen tegenbegroting

Op 6 november kregen we een reactie van het bestuur op onze tegenbegroting.

Wij citeren: “We waarderen de tijd en energie die u daarin hebt gestoken. We buigen ons momenteel over het stuk en de vragen en stellingen die erin staan. Ook laten we zowel uw stuk als onze eerste reactie door een onafhankelijk derde beoordelen.”

Twee dagen later hebben wij in een uitgebreide reactie laten weten dat wij de tijd die het bestuur neemt voor het (laten) nagaan van onze goed gedocumenteerde tegenbegroting veel te lang vinden. Het gaat hier immers om een belangrijk nieuw inzicht waarover snel duidelijkheid moet komen. Te meer daar men intussen doorgaat met de voorbereidingen voor het sluiten van een school. Daarnaast lijkt het inschakelen van een onafhankelijke deskundige (zoals het bestuur wil) ons alleen zinvol als blijkt dat we geen overeenstemming kunnen bereiken. Het inschakelen van zo’n deskundige leidt immers al snel tot verdere vertraging. Bovendien mogen we toch verwachten dat het bestuur goed bekend is met de financiën en begroting van de vrije school.

Mocht er toch een onafhankelijke deskundige nodig blijken, dan is het voor een goede en integere afwikkeling van dit onderwerp essentieel dat ook de initiatiefgroep vertrouwen heeft in de werkwijze en in het oordeel van die onafhankelijke derde. Dit betekent vanzelfsprekend dat wij meedenken in de keuze van deze persoon. Wij hopen echter dat het bestuur prioriteit geeft aan de tegenbegroting en snel zelf met een inhoudelijke reactie zal komen.


26 oktober 2013

Drie scholen open lijkt realistisch en financieel haalbaar

In de afgelopen maanden hebben vijf ouders uit en rondom de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen hard gewerkt aan een verkennende tegenbegroting voor het vrije school basisonderwijs in Zutphen. Deze is nu gereed. De conclusie is: het is goed mogelijk om drie basisscholen open te houden. Zelfs als de krimp hoger uitvalt dan het bestuur verwacht.

Nieuwe inzichten

Bestuur en (G)MR hebben een aantal keren aangegeven open te staan voor nieuwe inzichten die aanleiding geven om op het besluit terug te komen. Die inzichten waren er in onze visie al (zie onze homepage voor een overzicht), maar nu met het verschijnen van de tegenbegroting helemaal. Die laat namelijk zien dat het realistisch en financieel haalbaar lijkt om drie scholen open te houden.

Hoe nu verder

Graag willen wij een ieder in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de tegenbegroting (in PDF) en er op te reageren. Wij zullen de begroting onder meer voorleggen aan het bestuur, de raad van toezicht, de leden van de (G)MR en aan geïnteresseerde ouders. Wij hopen op een open debat.


18 oktober 2013

Samenwerking initiatiefgroepen krijgt structureel vorm

In de laatste weken voor de zomervakantie is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen tussen ouders van de Zwaan, de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen (IJssel) en de initiatiefgroep Vrijeschoolnu (Berkel). We hebben besloten om deze samenwerking structureel vorm te gaan geven.

Daartoe hebben we een viertal werkgroepen samengesteld waarin ouders van verschillende scholen met elkaar samenwerken, te weten:

Werkgroep Besluitvorming/cultuur

Doel is het intern en extern (laten) toetsen van de wijze van besluitvorming en de bestuurscultuur. Hierbij zullen tevens mogelijkheden voor ingrijpen van buitenaf worden onderzocht.

Werkgroep Politiek

Doel is de kansen in de (gemeente) politieke route te benutten zodat de drie basisscholen behouden blijven terwijl het voortgezet onderwijs snel de beloofde nieuwbouw krijgt. Daartoe willen we de gemeente duidelijk maken dat de huidige plannen niet goed zijn, dat er geen draagvlak voor is en dat er goede alternatieven zijn.

Werkgroep PR

Doel is het organiseren van de communicatie naar alle betrokken partijen.

Werkgroep Aansluiten bij andere stichting

Doel is de drie basisscholen onder te brengen bij een andere stichting zodat zij kunnen voortbestaan. Mocht het bestuur dit blijven afhouden, dan zal een nieuwe vrije school in Zutphen worden opgezet onder de vlag van een andere stichting. Nog voor het einde van het jaar willen we een informatie avond organiseren.

Met drie scholen door daar gaan wij voor!


10 september 2013

Raad van Toezicht legt oproep meerderheid ouders naast zich neer

Op 23 juni heeft de initiatiefgroep een brief gestuurd aan de Raad van Toezicht (RvT) waarin wij onze bevindingen aan hen voorleggen. Wij voelden ons daartoe genoodzaakt vanwege het voornemen van de RvT om de bestuurder op korte termijn een vast contract te bieden. De brief heeft geleid tot een gesprek op 9 juli tussen de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT en vijf ouders uit de initiatiefgroep, afkomstig van alle drie de basisscholen. Helaas sprak uit de houding van de aanwezige RvT leden geen werkelijke interesse in de ervaringen van de ouders en de resultaten van ons onderzoek. Het gesprek werd al snel beeindigd.

Op 10 juli heeft de initiatiefgroep een oproep aan de RvT online gezet. Deze werd in een week tijd door de ouders van meer dan 50% van de basisschoolkinderen ondertekend. In haar reactie van 25 juli maakte de RvT echter duidelijk niet open te staan voor de mening en zorgen van de ouders buiten de officiele paden om. De RvT weigert in te gaan op onze bezwaren en beschuldigt ons van het verspreiden van hele en halve onwaarheden zonder dit toe te lichten. In een uitgebreide reactie verzoeken wij de RvT om de gedane beschuldigingen te onderbouwen en de onvolledige en deels onjuiste notulen van het gesprek met de RvT aan te passen. Ook hierop kregen wij een afhoudende reactie waarin niet wordt ingegaan op onze vragen. Wij vinden dit alles verre van gepast voor een toezichthoudend orgaan en beraden ons over de volgende stappen.

Alle relevante e-mails en brieven zijn te vinden op de pagina Correspondentie.


27 juni 2013

Voorlopige onderzoeksresultaten voorgelegd aan ouders

Na bijna vier weken onderzoek hebben we woensdagavond 26 juni jl. de voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd aan belangstellende ouders. Tevens hebben wij ons genoodzaakt gezien deze resultaten nu al onder de aandacht te brengen van de Raad van Toezicht. Dit vanwege het voornemen van de Raad van Toezicht om de bestuurder op korte termijn een vast contract te bieden.

Een samenvatting van de voorlopige resultaten vind je op de pagina Resultaten.

Lees ook de brief die we op 23 juni naar de Raad van Toezicht hebben gestuurd.


23 juni 2013

Brief naar de Raad van Toezicht

Op 23 juni hebben we een brief met de voorlopige resultaten van ons onderzoek naar de Raad van Toezicht gestuurd. Je vindt deze brief op de pagina Documenten.


20 juni 2013

Ouderavond

Aanstaande woensdag (26 juni) houden we weer een ouderavond. De locatie is nog onbekend. We zullen om ongeveer 20.00 uur beginnen.

Graag nodigen we iedereen die sympathie heeft met ons initiatief te komen. Meld je even aan via info@vooronzevrijescholen.nl.


7 juni 2013

Afspraken met het bestuur vastgelegd

In het gesprek dat we op 31 mei met het bestuur hadden zijn een aantal belangrijke zaken afgesproken. Om misverstanden te voorkomen hebben we deze afspraken op papier gezet en voorgelegd aan het bestuur. Nadat over en weer de verwachtingen en onduidelijkheden waren opgehelderd, bereikten we een akkoord over de definitieve tekst.

De gemaakte afspraken kunt u bekijken op de pagina Documenten.


3 juni 2013

Gesprek met het bestuur

De petitie heeft inmiddels geleid tot een gesprek met het bestuur (op vrijdag 31 mei), waarin het bestuur heeft aangegeven het proces circa 6 weken te willen uitstellen. In deze weken zullen ouders en bestuur gezamenlijk nog eens goed kijken naar de openstaande vragen en mogelijke oplossingen.

Dat is positief, maar het blijft van belang dat deze petitie ondertekend wordt. Dit maakt onze positie in onderhandelingen met het bestuur sterker, en het zorgt ervoor dat ouders van alle scholen dit proces gezamenlijk en actief kunnen doorlopen.